Zákaz výpovědi v těhotenství, při mateřské nebo rodičovské dovolené

Těhotné ženě nesmí dát zaměstnavatel výpověď. To platí i pro zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené. Pokud otěhotníte během výpovědní doby, pak se výpovědní doba přeruší. Pokud otěhotníte během zkušební doby, pak ale pracovní poměr může být ukončen kdykoliv.
Těhotné ženě nesmí dát zaměstnavatel výpověď. To platí i pro zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené. Pokud otěhotníte během výpovědní doby, pak se výpovědní doba přeruší. Pokud otěhotníte během zkušební doby, pak ale pracovní poměr může být ukončen kdykoliv.

Během těhotenství platí pro těhotné ženy ochrana, v podobě zákazu výpovědi ze zaměstnání. V době, kdy jste těhotná, nebo i následně na mateřské či rodičovské dovolené, vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď ze zaměstnání (třeba pro nadbytečnost). Výpověď v těhotenství, je možná jen v několika málo specifických případech, které v praxi nejsou příliš běžné.

Výpověď v těhotenství

Zákoník práce v některých specifických případech, zakazuje zaměstnavateli, aby dal zaměstnanci výpověď. To je například situace, kdy jste v pracovní neschopnosti (na neschopence). Podobně platí zákaz výpovědi těhotné zaměstnankyni. Nebo zaměstnanci, který je na rodičovské dovolené.

Viz příslušný zákon – Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 53:

§ 53 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

Poznámka: Zákaz výpovědi pro zaměstnavatele, ale pochopitelně nebrání těhotné ženě, aby sama dala výpověď, nebo ukončila pracovní poměr dohodou. Toho pak někdy zaměstnavatelé zneužívají, kdy se snaží těhotnou ženu „dotlačit“ k tomu, aby dala výpověď sama. To je ale zpravidla pro zaměstnankyni nevýhodné (mohla by přijít o nárok na mateřskou apod.)

Co dělat, když dostanete výpověď a jste těhotná?

Pokud vám zaměstnavatel dá výpověď v době, kdy jste těhotná, pak to má jednoduché řešení. Měla byste zaměstnavateli oznámit své těhotenství, a s poukazem na paragraf 53 (zákoníku práce), požadovat zrušení výpovědi od zaměstnavatele.

Pro neplatnost výpovědi v těhotenství je rozhodující to, kdy bylo zahájeno těhotenství (kdy jste otěhotněla). A také to, kdy vám byla výpověď doručena. Není tedy tolik podstatné, k jakému datu by měl být pracovní poměr ukončen, ale to kdy vám výpověď zaměstnavatel předal (doručil).

Pokud těhotenství začalo ještě před doručením výpovědi, pak je taková výpověď neplatná, resp. můžete požadovat její zrušení.

Pokud byste námitku vůči výpovědi neuplatnila, pak je platná. Máte možnost zaměstnavateli sdělit, že na pokračování pracovního poměru netrváte, a pak je možné ukončení zaměstnání i v těhotenství.

Co když otěhotníte během výpovědní doby?

Trochu jiná situace nastane, pokud dostanete výpověď ze zaměstnání a otěhotníte až během výpovědní doby.

I na takové situace pamatuje zákoník práce – opět viz paragraf 53:

§ 53

(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Pokud během výpovědní doby zjistíte, že jste těhotná, pak byste to měla neprodleně oznámit zaměstnavateli. V souladu se zákoníkem práce, by pak mělo dojít k přerušení výpovědní doby.

Vy byste pak byla dále zaměstnaná až do porodu. Výpovědní doba, by byla přerušená i na dobu mateřské dovolené a následné rodičovské dovolené. Pokračovala by až po vašem návratu do zaměstnání, po skončení rodičovské.

Výpověď v těhotenství ve zkušební době

Odlišná situace nastane ve chvíli, kdy otěhotníte během zkušební doby. V takovém případě, je lepší zaměstnavateli nic neříkat.

Žádný zákon vám neukládá povinnost, informovat zaměstnavatele o svém těhotenství. Je to čistě vaše soukromá věc. Zaměstnavatele případně musíte informovat, až před začátkem mateřské dovolené.

Během zkušební doby se na vás totiž nevztahuje ochrana pro těhotné ženy. Ve zkušební době vám totiž zaměstnavatel nedává výpověď. Ve zkušební době, se jedná o zrušení pracovního poměru, pro které platí jiné podmínky, než pro výpověď.

Ve zkušební době, může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, ukončit pracovní poměr okamžitě (bez jakékoliv výpovědní doby) a bez udávání nějakého důvodu. Během zkušební doby s vámi tedy zaměstnavatel může kdykoliv ukončit pracovní poměr, i když jste těhotná.

Těhotenství a pracovní poměr na dobu určitou

Pokud máte v zaměstnání uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, pak dochází k jeho ukončení, i když jste těhotná, na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Pracovní poměr na dobu určitou končí k datu, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě. Nejedná se tedy o výpověď a není zde ani žádná ochrana.

Výpověď při rizikovém těhotenství

Podobě, jako nemůžete dostat výpověď ze zaměstnání během těhotenství nebo mateřské či rodičovské dovolené, tak není možná ani výpověď v době, kdy jste v pracovní neschopnosti (na neschopence).

To platí obecně, není to jenom případ situace, kdy jste na neschopence z důvodu rizikového těhotenství.

I zde platí, že během pracovní neschopnosti nesmíte dostat výpověď. Pokud je neschopenka zahájena ve výpovědní době, tak se opět výpovědní doba přerušuje (po dobu pracovní neschopnosti).

Výpověď v těhotenství pro nadbytečnost

Těhotnou ženu, nebo zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené, může zaměstnavatel propustit jen v několika málo specifických případech. Situace, kdy může těhotná žena dostat výpověď, jsou především tyto:

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část (*)

(*) pokud dochází k přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, tak není možné dát výpověď zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené, pro těhotnou ženu to pak neplatí v případě, že se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána

Výpověď během mateřské a rodičovské dovolené

Výpověď od zaměstnavatele pak nemůžete dostat ani v době, kdy čerpáte mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. To se už netýká jenom žen. Pokud bude na rodičovské dovolené muž (otec dítěte), tak se na něj vztahuje stejná ochrana, jako na ženy. I on nesmí během čerpání rodičovské dovolené dostat výpověď.

Výpověď po rodičovské dovolené

Výpověď ze zaměstnání můžete dostat až po skončení rodičovské dovolené. Například, pokud se u zaměstnavatele odehrály nějaké změny, pak můžete po skončení rodičovské dostat výpověď pro nadbytečnost.

Nárok na odstupné po skončení rodičovské dovolené

Pak máte nárok, na to aby vám zaměstnavatel zaplatil odstupné. Vzhledem k tomu, že rodičovská je obvykle delší než dva roky, pak máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku měsíčního platu. Při výpovědi po rodičovské, by také měla proběhnout standardní výpovědní doba 2 měsíce. Máte také pochopitelně nárok na podporu od Úřadu práce.

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

Zaměstnavatel vás ale po rodičovské nemůže propustit jen proto, že na vaše místo mezi tím přijal někoho jiného. Taková výpověď by byla neplatná.

Zaměstnavatel je povinen, vás po rodičovské zařadit na původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce nebo pracoviště bylo zrušeno, pak je zaměstnavatel povinen vám nabídnout adekvátní náhradu. Tedy jinou práci či jinou pracovní pozici, odpovídající vaší pracovní smlouvě.

Viz paragraf 47, Zákoník práce:

§ 47

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

Diskuse ( 1 )

  • Kamila

    Dobrý den,
    situace: se zaměstnavatelem jsem se předběžně domluvili, že do předchozího zaměstnání již nenastoupím (nevyhovující pracovní doba, kancelář daleko od domova atd.). On i já souhlasíme s odstupným. Rodičovskou dovolenou mám naplánovanou do 3 let věku dítěte, tj. k 31.12.2021. Je možné teď rozvázat pracovní poměr výpovědí zaměstnavatele, nebo je nutné počkat až na leden? Ráda bych si už na podzim hledala práci jinde a byla připravena k nástupu ihned s tím, že bych začala pracovat ještě v době pobírání RP.
    Děkuji za případně objasnění.

Přidejte komentář