Zvýšení rodičovské od července 2022 a změna podmínek pro nárok na RP

MPSV předložilo návrh na změnu zákona, který mimo jiné zahrnuje i zvýšení rodičovské. Od 1. července 2022, by mohlo být možné, zvýšení měsíční částky rodičovského příspěvku na 13 000 Kč (na jedno dítě) nebo na 19 500 Kč (u dvojčat). Mělo by se také zrušit omezení, na maximální dobu ve školce (či jeslích, apod.) u dětí do 2 roků.
MPSV předložilo návrh na změnu zákona, který mimo jiné zahrnuje i zvýšení rodičovské. Od 1. července 2022, by mohlo být možné, zvýšení měsíční částky rodičovského příspěvku na 13 000 Kč (na jedno dítě) nebo na 19 500 Kč (u dvojčat). Mělo by se také zrušit omezení, na maximální dobu ve školce (či jeslích, apod.) u dětí do 2 roků.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo návrh změny zákona, který mimo jiné zvýší rodičovský příspěvek. A dojde i ke změně některých podmínek. Pokud bude návrh schválen tak, jak je navrhováno, tak by mohl začít platit už od 1. července 2022.

Změny u sociálních dávek od července 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí, předložilo k projednání návrh na změnu zákona o státní sociální podpoře, a zákona o pomoci ve hmotné nouzi (viz například zde).

Hlavním účelem navrhovaných změn, je především boj s vysokou inflací. Mělo by dojít ke zjednodušení vyřizování příspěvku na bydlení. Změní se také některá kritéria, pro posuzování nároku na dávky pomoci ve hmotné nouzi (např. u příspěvku na živobytí).

Některé navrhované změny, mají dopad i na rodičovský příspěvek. Jedná se především o:

  • Zvýšení limitu pro čerpání rodičovské na 13 000 Kč měsíčně (RP na jedno dítě)
  • Zvýšení limitu pro čerpání rodičovské na 19 500 Kč měsíčně (RP na dvojčata nebo vícerčata)
  • Zrušení omezení, na maximální dobu ve školce, v jeslích, apod. –  92 hodin u dětí do 2 roků
  • Zvýšení sankce (srážky z rodičovského příspěvku) na 39 000 Kč, za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky staršího dítěte v rodině

Zvýšení rodičovského příspěvku od července 2022

I když vláda původně mluvila o zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku (původně se mluvilo o zvýšení o 15% z částky 300 000 Kč na 345 000 Kč), prozatím je navrhována pouze možnost, rychlejšího čerpání rodičovské. Jestli se bude během roku 2022 zvyšovat i celková částka (nebo jestli bude zvýšení případně od roku 2023), je zatím otevřená otázka.

Rodičovský příspěvek, je vyplácen v pravidelných měsíčních dávkách, které mohou být maximálně do částky odpovídající 30ti násobku vyměřovacího základu pro PPM, nebo do částky 10 000 Kč měsíčně.

Tento limit (stávajících 10 000 Kč měsíčně na jedno dítě, nebo 15 000 Kč na dvojčata), by se měl od 1. července 2022, zvýšit na 13 000 Kč na jedno dítě a na 19 500 Kč u dvojčat (nebo vícerčat).

V důvodové zprávě, k navrhované změně zákona se k tomu píše:

Cílem návrhu na úpravu rodičovského příspěvku je zvýšit možnosti pro sladění rodinného a profesního života rodiče a zvýšení flexibility při čerpání této dávky, která umožní i rodičům, kteří nemohli volit měsíční výši dávky, čerpat rodičovský příspěvek ve vyšší částce než dosud a zlepšit tak aktuální příjmovou situaci rodiny.

Pokud bude návrh schválen, tak to pro rodiče (kteří aktuálně čerpají rodičovský příspěvek), bude znamenat možnost zvýšení měsíční částky. Současně to ale bude znamenat zkrácení doby, po kterou je jim RP vyplácen.

O zvýšení měsíční částky rodičovské na 13 000 Kč (nebo na jinou částku), bude možné požádat na Úřadu práce. Změnu (zvýšení či snížení), je možné obecně provádět maximálně jednou za 3 měsíce. Vyplácená částka se pak změní od následujícího měsíce.

Od července 2022 se zruší omezení, na docházku do školky či jeslí u dětí do 2 roků

U rodičovského příspěvku, bylo doposud jednou z podmínek, pro nárok na tuto sociální dávku to, že dítě do 2 roků, nesmělo chodit do školky či jeslí, na dobu delší než 92 hodin měsíčně. Kromě toho zde byla i další omezení pro léčebně rehabilitačních zařízení, dětských skupin apod.

U dětí, které měly 2 roky a více, se docházka do školky, jeslí či jiných zařízení už nyní nesledovala.

Toto omezení, by se mělo od července 2022 zrušit, a nově by děti do 2 roků, mohly chodit do školy či jeslí (nebo jiných zařízení) bez omezení.

Zůstala by pouze zachována povinnost, aby příjemce rodičovského příspěvku, zajistil řádnou celodenní péče o dítě. U studentů či zaměstnanců to znamená, že během doby, kdy o dítě nemohou pečovat sami (z důvodu studia nebo výdělečné činnosti), o něj musí pečovat nějaká jiná, zletilá osoba.

Zvýší se sankce (srážka z rodičovské) při neplnění povinnosti řádné školní docházky

V souvislosti se zvýšením rodičovského příspěvku na 13 000 Kč, se zvýší i sankce, kterou je možné udělit rodiči, pobírajícímu rodičovský příspěvek.

Pokud byl jednomu z rodičů v rodině, pravomocně udělen správní trest, za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky staršího dítěte v rodině, pak mu může být udělena sankce (srážka z rodičovského příspěvku) až do částky trojnásobku měsíční částky.

Při zvýšení rodičovské na 13 000 Kč, se i tato sankce zvýší na 39 000 Kč. Tato změna, se ale týká jen poměrně malé skupiny příjemců rodičovského příspěvku.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář