Nárok na placené volno – přítomnost otce u porodu

Pokud chce být otec dítěte přítomen u porodu, pak si musí v zaměstnání zajistit volno. Může si v zaměstnání domluvit čerpání klasické dovolené, nebo má nárok na neplacené volno.

Pokud chce být otec dítěte přítomen u porodu, pak si musí v zaměstnání zajistit volno. Může si v zaměstnání domluvit čerpání klasické dovolené, nebo má nárok na neplacené volno.

  • Na placené volno, má otec dítěte v souvislosti s porodem nárok, jen na nezbytně dlouhou dobu, k odvezení manželky do porodnice. A k jejímu následnému dopravení zpět domů.
  • Za dobu, kterou otec stráví v porodnici přítomností u porodu, už ale nárok na placené voleno nemá. Má pouze nárok na neplacené volno

Je to upraveno v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), kde se v paragrafu 199 mluví o tom, kdy vám zaměstnavatel musí poskytnout placené nebo neplacené volno. Viz:

§ 199

(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku. 

(2) Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (§ 317).

V odstavci 2, paragrafu 199, Zákoníku práce je uveden odkaz na nařízení vlády, kterým jsou stanoveny jednotlivé důvody pro placené nebo neplacené volno.

Jedná se aktuálně o nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci):

6. Narození dítěte

Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu 

a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,

b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).