Kalkulačka výživného 2024 – výpočet kolik mají být alimenty na dítě po rozvodu

Tato kalkulačka pro výpočet výživného, používá metodiku výpočtu doporučenou Ministerstvem spravedlnosti. Výpočet alimentů zohledňuje počet dětí (na které se platí), jejich věk a životní etapu, míru styku dítěte a rodiče (který bude platit) a další faktory.
Tato kalkulačka pro výpočet výživného, používá metodiku výpočtu doporučenou Ministerstvem spravedlnosti. Výpočet alimentů zohledňuje počet dětí (na které se platí), jejich věk a životní etapu, míru styku dítěte a rodiče (který bude platit) a další faktory.

Rodiče mají vyživovací povinnost na své děti (platí to ale i obráceně). Otázka výživného na dítě, se zpravidla řeší v souvislosti s rozvodem. Pokud se rodiče nedomluví na péči o dítě nebo na výši výživného, obrací se na soud, který o tom rozhoduje.

Doporučená výše výživného na dítě – výpočet podle metodiky Ministerstva spravedlnosti

Stanovení výše výživného u soudu, je do určité míry individuální. Soud by měl přihlédnout k možnostem rodiče, který bude alimenty platit. A měl by zohlednit i řadu dalších faktorů.

Současně platí, že soudce je ve svém rozhodování nezávislý (byť pro stanovení výše výživného existují doporučení, včetně podrobného manuálu od Ministerstva spravedlnosti).

Dříve soudy používaly poměrně jednoduchou tabulku. V roce 2022, zpracovalo ministerstvo spravedlnosti novou metodiku, která pro výpočet výživného používá více parametrů a lépe tak zohledňuje konkrétní situaci u rozvedených rodičů dítěte.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu. Výpočet v kalkulačce vychází z doporučení Ministerstva spravedlnosti. Tento výpočet není pro soudy právně závazný. Ale obvykle k němu přihlíží.

Kalkulačka – výpočet výživného na dítě po rozvodu 2024

Výpočet zohledňuje mimo jiné i počet dětí, na které jsou placeny alimenty, míra styku s dítětem, finanční možnosti druhého rodiče (musí mu zůstat alespoň nezabavitelné minimum nebo určitá část z jeho čistého příjmu), a další faktory.

Podrobné vysvětlení, jak se provádí výpočet alimentů, a co má vliv na výslednou výši výživného, najdete níže.

Kalkulačka výživné (alimenty) 2024
Čistá mzda povinné osoby (*)

Počet dětí (na které má platit alimenty)
1 dítě:
Věková kategorie 1 dítěte
Počet dní, které 1 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
2 dítě:
Věková kategorie 2 dítěte
Počet dní, které 2 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
3 dítě:
Věková kategorie 3 dítěte
Počet dní, které 3 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
4 dítě:
Věková kategorie 4 dítěte
Počet dní, které 4 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
(*) Pro výpočet se zadává průměrná čistá měsíční mzda povinné osoby, včetně i dalších příjmů (příjmy z práce na DPP nebo DPČ, příjmy z pronájmu, příjmy z podnikání OSVČ, renta, výsluhový příspěvek, invalidní nebo starobní důchod, některé sociální dávky (nemocenská, mateřská, rodičovská, apod.)).

V případě rodičů s nadstandardními (a vysoce nadstandardními) příjmy, ale tento výpočet výživného nefunguje příliš přesně. V těchto případech sice soudy stanovují vysoké alimenty, ale rozchází se s tím, co by vyšlo jako výsledek výpočtu v této kalkulačce.

Podobně může nastat problém i v situaci, kdy má rodič jen příliš nízký příjem (například pokud je nezaměstnaný a bere jenom podporu v nezaměstnanosti nebo jiné sociální dávky). Pokud by to bylo méně než nezabavitelné minimum, pak výsledek výpočtu bude 0 Kč. V takovém případě by soud měl opět postupovat individuálně.

Kolik by mělo být výživné na dítě v roce 2024?

Základní výpočet doporučené výše výživného, vychází z následující tabulky. Ta zohledňuje počet dětí, vůči kterým má rodič (pro kterého se provádí výpočet alimentů) vyživovací povinnost. A také jejich věk (resp. životní etapu)

Doporučená výše výživného, se stanovuje jako % z čistého příjmu daného rodiče (bývalý manžel nebo manželka, resp. bývalý partner nebo partnerka). Jak se určí čistý příjem pro výpočet výživného, je popsáno níže.

Doporučená výše výživného v této tabulce, je ale pouze základ pro další výpočet. Zohlední se i další faktory (míra styku s dítěte, finanční situace druhého rodiče, a další faktory – viz dále).

Tabulka: Doporučená výše výživného na dítě v roce 2024

Životní etapa/věk dítěte Výživné na 1 dítě Výživné na 2 děti Výživné na 3 děti Výživné na 4 děti
Předškolní věk (0 – 5 roků) 14% 12% 10% 8%
I. stupeň ZŠ (6 – 10 roků) 16% 14% 12% 10%
II. stupeň ZŠ (11 – 15 roků) 18% 16% 14% 12%
SŠ a vyšší vzdělávání (16 roků a více) 20% 18% 16% 14%
Maximální částka (*) pevná částka 66% nebo pevná částka 55% nebo pevná částka 50% nebo pevná částka

(*) Podle doporučení MSp, ale výsledná částka výživného, nesmí překročit určitou hranici – tomu, kdo platí výživné, musí zůstat buď pevná částka nebo jde o % z čistého příjmu – podrobnější vysvětlení viz dále.

Doporučená výše alimentů by měla zohlednit i styk s dítětem

Podle nové metodiky výpočtu výživného, se zohledňuje i míra styku s dítětem. Pokud dítě tráví s druhým rodičem několik dní v týdnu nebo několik dní v měsíci, tak to má následně vliv na výpočet alimentů.

Míra styku s dítětem se do výpočtu zahrne tak, že základní částka (viz tabulka výživného), se dělí koeficientem 30,4 (což je průměrný počet dní v měsíci).

Za každý den v měsíci, který dítě tráví s druhým rodičem se, výsledné výživné snižuje o cca 3,3% ze  základní částky. Míra péče o dítě a podíl druhého rodiče na zajišťování všech potřeb, je ale značně individuální, a soudy zde mají více možností – viz vysvětlení dále.

Příklad výpočtu výživného – jak se zohlední styk s dítětem (a péče o dítě)

Můžeme si to uvést na konkrétním příkladu: Otec dítěte bude mít čistou mzdu 30 0000 Kč, a bude platit alimenty na dítě ve věku do 5 roků. Dítě si bude brát na dva víkendy v měsíci (4 dny):

 • Základní výše výživného na dítě do 5 roků = 4 200 Kč (14% z 30 000 Kč)
 • Podíl péče o dítě = 0,132 (4/30,4)
 • Výsledné výživné bude 3 648 Kč

Pokud by se otec s dítětem vůbec nestýkal, nebo pokud si ho bral jenom na „pár“ hodin, tak by platil celou základní částku 4200 Kč. Pokud by se jednalo o častější styk s dítětem (a péči o něj), pak by výsledné výživné mohlo vycházet i nižší.

Při povinnosti platit výživné na dítě, by se podíl péče o dítě, měl stanovit pro každé dítě samostatně. Soud by ale neměl hodit čistě jenom čas (počet dní), ale roli mohou hrát i další faktory.

Kolik může být maximální výživné na dítě v roce 2024

Nová metodika výpočtu výživného zohledňuje, i jaká je situace rodiče, kterému se stanovuje povinnost platit alimenty.

Tomu, kdo platí alimenty, musí zůstat alespoň nějaká minimální částka – nesmí dojít k situaci, že by mu po zaplacení alimentů, nezůstalo „skoro nic“ (to pak vede jen k zatajování příjmů a vyhýbání se povinnosti platit výživné).

Výpočet alimentů tedy není jenom prosté zjištění příslušného procenta z příjmu, ale zohlední se i to, jaké jsou příjmy dané osoby. Rodič dítěte, který bude platit alimenty, má nárok alespoň nezabavitelné minimum (výpočet je podobný, jako pro nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci).

Pevná hranice pro maximální částku (maximální výše výživného a kolik musí zůstat po zaplacení alimentů), se vypočítá dvěma způsoby:

 • Jako maximální % z čistého příjmu (např. alimentů na 2 děti, by výživné nemělo překročit 34% z čistého příjmu rodiče, který bude platit; musí mu zůstat 66% čistého příjmu)
 • Jako pevná částka – nezabavitelné minimum (jedná se o základní nezabavitelné minimum, které se používá i pro výpočet exekuce nebo pro výpočet insolvence)

Rodiči dítěte, který bude platit alimenty, tedy po zaplacení výživného, musí zůstat nejméně 13 638 Kč a k tomu ještě jedna třetina ze zbylé části čistého příjmu (13 638 Kč je nezabavitelné minimum do 31. 12. 2023; od 1. 1. 2024 se nezabavitelná částka bude zvyšovat; kromě toho je dále nárok na 1/3 ze zbylé části). Nebo nejméně 66% – 50% z jeho čistého příjmu (podle toho, která z těchto dvou částek je vyšší).

Příklad výpočtu výživného – rodič s nízkým příjmem (přibližně minimální mzda)

Můžeme si to uvést na konkrétním příkladu: Otec dítěte bude mít čistou mzdu 18 000 Kč, a bude platit alimenty na dvě děti (první dítě ve věku do 15 roků, druhé dítě ve věku do 5 roků). Pro zjednodušení budeme předpokládat, že se otec s dětmi vůbec nestýká (tím nechceme nic naznačit, ale v modelovém příkladu to takto bude přehlednější)

 • Základní výše výživného na dítě do 15 roků = 2 520 Kč (14% z 18 000 Kč)
 • Základní výše výživného na dítě do 5 roků = 2 160 Kč (12% z 18 000 Kč)
 • Základní výše výživného na 2 děti = 4 680 Kč
 • Otci dítěte by mělo zůstat nejméně 13 638 Kč + 1/3 ze zbylé části = na výživné je možné použít maximálně 2 909 Kč
 • Výživné pro první dítě (do 15 roků) = 1 566 Kč (14/26 z 2 909 Kč)
 • Výživné pro druhé dítě (do 5 roků) = 1 343 Kč (12/26 z 2 909 Kč)
 • Skutečné výživné na 2 děti bude 2 909 Kč

V tomto příkladu je vidět, že pokud by měl otec dítěte velmi nízký příjmem (někde okolo minimální mzdy), tak se pro výpočet výše výživného nedá použít čistě tabulková hodnota (14% nebo 12% z čistého příjmu), ale je nutné zohlednit i nezabavitelnou částku, která mu musí zůstat (13 638 Kč). Výsledné výživné je pak o něco málo nižší, než na kolik by to vycházelo čistě podle tabulky.

Další faktory ovlivňující výpočet výše výživného v roce 2024

Stanovení výše alimentů u soudu, není jenom čistá matematika. Soudy mají i podle doporučení Ministerstva spravedlnosti zohledňovat i další faktory.

Některé faktory se dají poměrně přesně spočítat, jiné se do výpočtu dají zahrnout jen částečně a soudce následně musí korigovat vypočítanou částku (zvýšit ji nebo i snížit, podle individuálních okolností).

Poměrně individuální částky výživného, budou stanoveny například u rodičů s velmi vysokými příjmy (nedá se použít čistě jenom základní tabulka). Jiné to může být například i u podnikatelů (OSVČ), kde se nedají jednoduše zjistit čisté příjmy (někdy to možné je, jindy je to složitější).

Čistý příjem rodiče, který bude platit alimenty

Pro výpočet výživného je rozhodujícím faktorem čistý příjem. Pokud by byl daný rodič bez příjmů, nebo měl jen minimální příjem, tak soud může stanovit maximálně nějaké „symbolické“ výživné. Pro výpočet se používá tento čistý příjem

 • U zaměstnanců je to čistá mzda – to co zůstane po odečtení sociální a zdravotního pojištění a daně; do čisté mzdy se započítají i různé příplatky, odměny, bonusy; do čisté mzdy by se neměly počítat cestovní náhrady (diety)
 • Do čistého příjmu by se měly zahrnout i všechny další příjmy – kromě výplaty ze zaměstnání (včetně příjmů z brigády na DPP nebo DPČ), to mohou být příjmy z pronájmu, z výsluhy nebo renty, autorské honoráře, příjmy z podnikání, … atd.
 • Do čistého příjmu se mohou zahrnout i různé sociální dávkynemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, starobní nebo invalidní důchod, apod.; některé sociální dávky se ale započítat nedají (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, apod.)
 • U podnikatelů (OSVČ) je výpočet čistého příjmu složitější – nedá se zohlednit čistě obrat (fakturovaný příjem) – zde soudy musí postupovat individuálně

Životní etapa a věk dítěte

Pro výpočet výživného na dítě, je rozhodující životní etapa. V tabulce doporučeného výživného, je uváděn i věk, ale ten je spíše orientační.

Pokud dítě zatím nechodí na první stupeň školy, protože má odklad povinné školní docházky, mělo by se pro výpočet alimentů použít stejné procento, jako pro předškolní dítě (i když se už bude jednat o starší dítě).

Logika výpočtu je zde taková, že s nástupem do školy, jsou spojeny vyšší výdaje, a to je důvodem, proč je u školních dětí nárok na vyšší alimenty. Výživné tedy není primárně navázáno na věk dítěte, ale na životní etapu.

Soud ale může přihlédnout i k věku dítěte, a případně zvýšit doporučené procento pro danou životní etapu o 1% směrem nahoru.

Míra styku s dítětem

Již výše bylo uvedeno, jak se při výpočtu zohlední, nakolik se dítě stýká s rodičem (který bude platit alimenty). Zde je to ale celé podstatně složitější.

Pokud je styk s dítětem jenom minimální (jen pár hodin nebo do 3 dnů v měsíci), tak to soud nemusí zohlednit vůbec.

Dále platí, že pokud se rodič s dítětem stýká sice hodně, ale všechny obvyklé potřeby dítěte i nadále zajišťuje primárně rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, tak opět soud nemusí široký rozsah styku s dítětem zohlednit při výpočtu alimentů.

Míra styku s dítětem, by tedy podle doporučení Ministerstva spravedlnosti neměla být jenom mechanickým přepočtem dnů, ale měla by se zohledňovat spíše reálná míra zapojení druhého rodiče.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář