Denní vyměřovací základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství

Denní vyměřovací základ je možné zjednodušeně vypočítat, jako součet hrubé mzdy za dvanáct měsíců, vydělený počtem dní v daném období.

Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství), se počítá na základě příjmů v zaměstnání za posledních 12 měsíců.

Zohledňuje se příjem zaměstnance (hrubá mzda) za posledních 12 kalendářních měsíců, předcházejících vzniku události (zahájení pracovní neschopnosti nebo zahájení mateřské).

Pokud poslední zaměstnání trvá kratší dobu, pak se zohlední menší počet měsíců.

Denní vyměřovací základ je možné zjednodušeně vypočítat, jako součet hrubé mzdy za dvanáct měsíců, vydělený počtem dní v daném období.

Pokud do posuzovaného období spadá třeba pracovní neschopnost, pak se do výpočtu nezahrnuje. Doba v pracovní neschopnosti se řadí mezi vyloučené doby. Snížení příjmu během nemocenské tak nemá vliv na výpočet výše mateřské.