Nárok na dovolenou po skončení mateřské nebo rodičovské 2021

Po skončení mateřské, máte v zaměstnání nárok na čerpání řádné dovolené. Doba na mateřské se započítá jako „odpracovaná doba“. Od 1. 1. 2021 se mění podmínky pro výpočet nároku na dovolenou. V souvislosti s mateřskou se toho ale až tak moc nezmění.
Po skončení mateřské, máte v zaměstnání nárok na čerpání řádné dovolené. Doba na mateřské se započítá jako „odpracovaná doba“. Od 1. 1. 2021 se mění podmínky pro výpočet nároku na dovolenou. V souvislosti s mateřskou se toho ale až tak moc nezmění.

Od 1. 1. 2021 vstoupí v platnost novela zákoníku práce, která mimo jiné mění podmínky pro čerpání dovolené. Změní se způsob, jak se počítá dovolená za odpracovanou dobu a další podmínky. To bude mít mimo jiné i vliv na čerpání dovolené po mateřské nebo rodičovské dovolené.

Nárok na dovolenou po mateřské nebo rodičovské

Pokud je žena zaměstnaná, a v souvislosti s narozením dítěte, bude čerpat mateřskou dovolenou, nebo následnou rodičovskou dovolenou, pak jí za určitých podmínek vzniká v zaměstnání nárok i na řádnou dovolenou (i když v zaměstnání během mateřské/rodičovské fakticky nepracuje).

To se týká jenom zaměstnaných žen. U žen, kterým pracovní poměr skončil před začátkem mateřské, nebo u OSVČ, žádný nárok na řádnou dovolenou vznikat nemůže.

Kdy je nárok na dovolenou po skončení mateřské v roce 2020?

U nároku na dovolenou je to aktuálně tak, že buď u zaměstnavatele pracujete po celý kalendářní rok a máte nárok na celou dovolenou za kalendářní rok, nebo její poměrnou část. Nebo u něj nepracujete po celý rok, a vzniká vám nárok na dovolenou za odpracované dny.

Aktuálně se doba, kdy jste na mateřské dovolené, započítává jako „odpracovaná“ doba (z pohledu vzniku nároku na dovolenou). A to se nezmění.

V případě, že jste u zaměstnavatele pracovala (byla zaměstnaná) celý rok, a část z této doby byla na mateřské, pak byste měla mít nárok na celou dovolenou.

Pokud byste pracovala u zaměstnavatele jen část roku, pak máte nárok na 1/12 dovolené za každých 21 „odpracovaných“ dní. I v tomto případě se doba na mateřské započítá jako „odpracovaná“.

Pro dovolenou čerpanou před rodičovskou, aktuálně platí, že se nekrátí – viz paragraf 223, zákoník práce:

§ 223

(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

Čerpání dovolené v zaměstnání ihned po skončení mateřské

Pokud jste na mateřské dovolené a budete pokračovat rodičovskou dovolenou, pak máte možnost zaměstnavateli nahlásit, že po skončení mateřské si vyčerpáte řádnou dovolenou, na kterou máte nárok. A následně budete pokračovat s rodičovskou dovolenou.

Čerpání dovolené po skončení mateřské, je jednou z mála výjimek, kdy o termínu dovolené nerozhoduje zaměstnavatel (nemůže vám ji zamítnout/zakázat), ale rozhoduje o ní zaměstnanec (pouze o tom musí informovat zaměstnavatele).

Po mateřské dovolené tak máte obvykle nárok až na 4 nebo 5 týdnů dovolené (záleží na konkrétním termínu zahájení nebo ukončení mateřské, na kolik týdnů dovolené máte u zaměstnavatele nárok, kolik dní dovolené jste vyčerpala před mateřskou nebo i na tom, zda jste před mateřskou nebyla delší dobu v pracovní neschopnosti).

Po dobu čerpání řádné dovolené dostáváte od zaměstnavatele náhradu mzdy. Po skončení čerpání dovolené v zaměstnání, byste byla na rodičovské dovolené a dostával rodičovský příspěvek.

Jak se změní podmínky pro výpočet dovolené v roce 2021?

Novela zákoníku práce, mění podmínky pro výpočet dovolené od 1. 1. 2021. Nově už se nebude nárok na dovolenou vztahovat k odpracovaným měsícům:

  • Pokud pro zaměstnavatele pracujete alespoň 4 týdny, bude vám vznikat nárok na dovolenou za odpracovanou dobu (do konce roku 2020 je nutné odpracovat alespoň 60 dní)
  • Za každý odpracovaný týden (resp. týdenní pracovní dobu – např. 40 hodin) vám vzniká nárok na 1/52 (jednu dvaapadesátinu) dovolené
  • Celková výměra dovolené je stejná jako v roce 2020 (tj. standardně 4 týdny, u některých zaměstnanců 5 týdnů, u pedagogických pracovníků 8 týdnů)
  • Za každý odpracovaný týden tak vznikne nárok na 3,08 hodiny dovolené (při 4 týdnech) nebo na 3,85 hodiny (při 5 týdnech)
  • Mateřská dovolená se pro nárok na dovolenou započítá v plném rozsahu (28 týdnů nebo 37 týdnů)
  • Z rodičovské dovolené (nebo z neschopenky) se započítá jen 20 týdnů

V roce 2021, tedy i po skončení mateřské dovolené, budete mít nárok na čerpání řádné dovolené. I v roce 2021, vám stačí zaměstnavateli oznámit, že budete čerpat dovolenou a neprotřebujete jeho předchozí souhlas. Stejně tak bude i nadále platit, že se vám doba na mateřské započítá jako „odpracovaná“.

Nárok na dovolenou a rodičovskou dovolená

Ruší se ale to, že dovolená čerpaná před rodičovskou, se nekrátila z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené.

Aktuálně platilo, že pokud jste měli nějakou omluvenou absenci v práci (nemocenská, rodičovská, ošetřovné apod.), tak se nárok na dovolenou krátil o 1/12 za prvních zameškaných 100 dní a následně o 1/12 za dalších zameškaných 21 dní.

V případě čerpání dovolené po mateřské (před rodičovskou) toto krácení ale neplatilo. Proto se vyplatilo vzít si dovolenou hned po mateřské. Vyhnuli jste se tím krácení dovolené.

U toho, jak se zohlední rodičovská dovolená je určitá změna. V roce 2021, se z rodičovské (nebo z nemocenské či ošetřovného) započítá maximálně 20 týdnů za rok (sčítají se všechny omluvené absence za celý rok).

Viz nové znění paragrafu 216:

(2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu 

a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

b) karantény nařízené podle jiného právního předpisu,

c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,

Podmínka, že dovolená čerpaná před rodičovskou se nekrátí už, ale neplatí. Fakticky v tom ale není příliš velký rozdíl.

Nárok na dovolenou po mateřské v roce 2021

Pokud byste byla 28 týdnů na mateřské dovolené a následně 24 týdnů (po zbytek roku) na rodičovské dovolené), tak vám vznikne nárok na dovolenou za 48 týdnů (28 týdnů mateřská + 20 týdnů za rodičovskou). To by vycházelo na 148 hodin dovolené (u 4 týdnů) nebo na 184 hodin (u 5 týdnů).

Pokud si tedy ihned po skončení mateřské požádáte o dovolenou, pak dostanete v podstatě celou dovolenou, jako v roce 2020 (čerpaná dovolená by se také počítala, jako odpracovaná doba, takže v daném roce byste měla dovolenou vypočítanou z doby 28 týdnů mateřská + 3 nebo 4 týdny řádná dovolená + 20 týdnů rodičovské, což ve výsledku dává obdobný počet hodin dovolené, jako kdybyste celý rok pracovala).

V roce 2021, už tedy čerpání dovolené ihned po mateřské nebude mít tak zjevnou výhodu (do konce roku 2020 platí, že je lepší čerpat dovolenou ihned po mateřské, než až následně po rodičovské). Od začátku roku už to z pohledu „peněz“ bude jedno.

Nárok na dovolenou po skončení rodičovské dovolené?

Pokud si nevyčerpáte dovolenou, na kterou máte nárok po skončení mateřské, ale ihned zahájíte rodičovskou dovolenou, tak tím o nic nepřijdete.

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel vám nemůže určit čerpání dovolené na dobu, kdy jste na mateřské nebo rodičovské, tak se vám tato dovolená převádí, a můžete si ji vybrat po skončení rodičovské. O nic tím tedy nepřicházíte.

I kdyby došlo k tomu, že během rodičovské dovolené váš pracovní poměr zanikne, vznikl by vám nárok na proplacení nevyčerpané dovolené.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář