Alimenty kalkulačka: Doporučená výše výživného na dítě

O výši výživného zpravidla rozhoduje soud. Ten posuzuje každý případ individuálně. Pro výživné (alimenty), sice platí doporučené tabulky, k těm ale soud nemusí přihlédnout. V této kalkulačce, si můžete spočítat, doporučenou výši výživného, nebo se podívat na doporučené alimenty, vypočítané na základě průměrné mzdy.
O výši výživného zpravidla rozhoduje soud. Ten posuzuje každý případ individuálně. Pro výživné (alimenty), sice platí doporučené tabulky, k těm ale soud nemusí přihlédnout. V této kalkulačce, si můžete spočítat, doporučenou výši výživného, nebo se podívat na doporučené alimenty, vypočítané na základě průměrné mzdy.

Při rozvodu (nebo rozchodu) se mohou rodiče dětí dohodnout na výživném sami, nebo se mohou obrátit na soud. I když je platná i dohoda o výživném, kterou uzavřete jen ústně, vždy je lepší mít smlouvu písemně. A ideální i potvrzenou soudem. I s ohledem na případné budoucí vymáhání výživného, pokud by nebylo řádně placeno.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jaká je doporučená výše výživného. Výpočet vychází z tabulek doporučené výše alimentů, které sestavilo Ministerstvo spravedlnosti. Pokud ale budete o alimenty žádat u soudu, pak je stanovení výše výživného, plně v pravomoci konkrétního soudu (soudce).

Nová kalkulačka pro výpočet výživného – alimenty 2024

Ministerstvo spravedlnosti, vytvořilo novou metodiku pro výpočet výživného u soudu. Nová tabulka výživného a výpočet alimentů, nyní zohledňuje nejenom věk dítěte (jako tomu bylo dříve), ale i životní fázi (předškolák, základní škola, střední škola, atd.).

Nový výpočet výživného, dále zohledňuje i podíl druhého rodiče na péči o dítě. A také jeho finanční možnosti (nově je stanoveno nezabavitelné minimum – kolik musí zůstat po zaplacení alimentů).

Nová kalkulačka – výpočet výživného na dítě 2024

Kalkulačka: Výpočet výše výživného (alimentů) na dítě

Pro výpočet doporučené výše alimentů, je rozhodující věk dítěte a čisté příjmy rodiče, který bude platit výživné. Soud by měl zohlednit životní úroveň dítěte před rozvodem, věk dítěte atd.

Kalkulačka výživné (alimenty)
Čistá mzda povinné osoby (*)

Jaký je věk dítěte
(*) Pro výpočet se zadává průměrný čistý měsíční výdělek povinné osoby. V případě že povinná osoba nedoloží svoje příjmy, počítá se jako průměrný čistý měsíční příjem částka, která odpovídá 25 násobku životního minima jednotlivce (tj. od 1. 7. 2022, je to 25 x 4620 = 115 500 Kč).

Kdo má povinnost platit výživné (alimenty)

Pokud bychom vycházeli z toho, co říká Občanský zákoník, tak mezi dětmi a rodiči, platí vzájemná vyživovací povinnost. Rodiče dětí, jsou tedy povinni zajistit výživu (výživné) dětí, až do doby, kdy jsou děti, schopné se sami o sebe postarat.

Nebo do doby, kdy dítě uzavře manželství. Pak má přednost, vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely, před vyživovací povinností rodičů.

Platí to ale i obráceně. Pokud se v nějaké fázi života, není schopen o sebe postarat rodič (zajistit si živobytí), pak mají děti vyživovací povinnost i vůči svým rodičům.

Kdo má povinnost platit výživné (alimenty) po rozvodu nebo rozchodu

Při rozvodu, nebo rozchodu, mají rodiče dětí možnost, domluvit se na výživném (alimentech) mezi sebou. Záleží mimo jiné na tom, zda o dítě bude nadále pečovat jen jeden z nich (výhradní péče), nebo zda budou mít rodiče střídavou péči nebo zda budou mít společnou péči.

  • Výhradní péče jednoho z rodičů = výživné obvykle platí jen jeden z rodičů, pokud se rodiče nedohodnou, alimenty určí soud
  • Střídavá péče rodičů = záleží na konkrétní situaci, na tom jaký je poměr střídavé péče (50:50 nebo 70:30 apod.), jaké jsou příjmy obou rodičů (stejné/srovnatelné nebo výrazně odlišné), někdy nemusí platit výživné ani jeden z nich, jindy je výživné pevně určeno, často i oběma rodičům na základě toho, jaký díl péče o dítě na ně připadá, a jaké jsou jejich příjmy
  • Společná péče rodičů = zde se výživné obvykle neurčuje, společná péče rodičů předpokládá, že model fungování bude blízký situaci před rozvodem a že rodiče dítěte, se jsou schopni dohodnout

V některých případech tak může vznikat povinnost platit výživné oběma rodičům. Nejčastěji se ale alimenty řeší v situacích, kdy je dítě v péči pouze jednoho z rodičů.

Pokud se rodiče na výživném nedohodnou mezi sebou, pak o stanovení vyživovací povinnosti a výši výživného rozhoduje soud.

Kolik je doporučená výše výživného (alimentů) u soudu?

Soudy jsou v rozhodování o výši výživného (alimentů) nezávislé. Ministerstvo spravedlnosti, sice již před nějakou dobou sestavilo tabulky, doporučené výše výživného. Soud z nich může vycházet (a obvykle k nim alespoň přihlíží).

Při určení výše alimentů, je ale každá situace posuzována individuálně. A výživné tak může být stanoveno i ve značně odlišné výši. Není tak nereálné i výživné, ve výši několika desítek tisíc korun měsíčně. Stejně jako alimenty, ve výši jednotek stokorun.

Tabulka: Doporučená výše výživného (alimentů) na dítě

Věk dítěte Výživné z čisté mzdy
Dítě 0 až 5 roků 9% až 13% čisté mzdy
Dítě 6 až 9 roků 11% až 15% čisté mzdy
Dítě 10 až 14 roků 14% až 18% čisté mzdy
Dítě 15 až 17 roků 17% až 21% čisté mzdy
Dítě 18 a více roků 20% až 24% čisté mzdy

Tabulka: Výpočet alimentů na dítě

Pokud bychom si to chtěli ukázat na konkrétním příkladu, tak si můžeme představit rodiče dítěte, který má průměrnou mzdu:

  • Průměrná hrubá mzda je cca 39 500 Kč hrubého měsíčně.
  • Průměrná mzda by měla odpovídat čisté mzdě 31 800 Kč (za předpokladu, že je při výpočtu čisté mzdy, uplatněna jen základní sleva na poplatníka).

V takovém případě, by se doporučené alimenty, měly pohybovat v následujícím rozmezí:

Věk dítěte Doporučená výše výživného
Dítě 0 až 5 roků od 2 862 Kč do 4 134 Kč
Dítě 6 až 9 roků od 3 498 Kč do 4 770 Kč
Dítě 10 až 14 roků od 3 452 Kč do 5 724 Kč
Dítě 15 až 17 roků od 5 406 Kč do 6 678 Kč
Dítě 18 a více roků od 6 360 Kč do 7 632 Kč

Do kolika roků je povinnost platit výživné (alimenty) na dítě

Pokud je povinnost placení výživného stanovena soudem, pak o jejím ukončení může rozhodnout také jen soud. Ten případně rozhoduje i o zvýšení nebo snížení výše výživného.

Povinnost platit alimenty, rozhodně nemusí končit, jakmile má dítě 18 roků. Není to dokonce ani navázáno na dosažení věku 26 roků (jako je například nárok na sociální dávky pro děti).

Obecně platí, že povinnost platit výživné trvá, až do chvíle, než je dítě schopné si samo zajistit výživu:

  • Pokud dítě i po 18 roce dále studuje (připravuje se na budoucí povolání)
  • Pokud dítě i po 18 roce dokončí studium a je nezaměstnané (dokud si nenajde práci)
  • Pokud má dítě nějaký zdravotní hendikep nebo jiné omezení, které mu brání, aby si samo zajistilo výživu
  • A v řadě dalších případů

Obecně se dá říci, že nárok na výživné, jednoznačně končí pouze ve chvíli, kdy si dítě osvojí jiná osoba. Nebo pokud dítě uzavře sňatek. Nebo pokud nastoupí do zaměstnání a začne si vydělávat. V ostatních případech, je to na posouzení soudu.

Výživné (alimenty) pro matku dítěte

Na výživné má nárok i neprovdaná žena, v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péči o dítě. Pak má otec dítěte povinnost, poskytovat adekvátní výživné, nejenom na dítě ale i pro matku dítě.

Nárok na výživné pro matku dítěte, je ale jenom do 2 roků od porodu.

Výživné (alimenty) na manželku nebo manžela po rozvodu

Podobně, může mít jeden z manželů, nárok na výživné i po rozvodu. Zpravidla to bývají manželky, ale není to striktní pravidlo. Je i řada případů, kdy má na výživné nárok naopak manžel.

Nárok na výživné, může mít ten z manželů, který nezpůsobil rozpad manželství, nebo kterému rozpadem manželství vznikla újma.

Nárok na výživné po rozvodu, je po dobu maximálně 3 roků. Jedná se často o situace, kdy se jeden za manželů výrazně podílel na péči o domácnost, a z toho důvodu neměl přiměřené zaměstnání. Nebo i za jiných situací.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář