Rizikové zaměstnání – převedení na jinou práci z důvodu těhotenství

Pro těhotné ženy platí řada omezení, které pracovní činnosti nesmí vykonávat. Při rizikové práci nebo na rizikovém pracovišti, má zaměstnavatel povinnost převést těhotnou ženu na jinou práci. Pokud je to spojeno s poklesem příjmu, pak má těhotná žena nárok na vyrovnávací příspěvek (příplatek).
Pro těhotné ženy platí řada omezení, které pracovní činnosti nesmí vykonávat. Při rizikové práci nebo na rizikovém pracovišti, má zaměstnavatel povinnost převést těhotnou ženu na jinou práci. Pokud je to spojeno s poklesem příjmu, pak má těhotná žena nárok na vyrovnávací příspěvek (příplatek).

Některé pracovní činnosti v zaměstnání, nejsou vhodné pro těhotné ženy. Může to být například manipulace s těžkými předměty, práce v noci, práce s některými chemikáliemi, práce ve výškách (a celá řada dalších – viz příslušná číslo 180/2015 Sb.).

Zaměstnavatel má povinnost, převést těhotnou ženu, na jinou práci, která je pro ni vhodná.

Pokud by převedení na jinou práce během těhotenství, bylo spojeno se snížením výdělku (bez vlastního zavinění těhotné zaměstnankyně), pak je nárok na vyrovnávací příspěvek (příplatek na dorovnání do výše původního průměrného výdělku).

Pokud zaměstnavatel nemá možnost převést těhotnou ženu na jinou práci, pak jí ale musí dále platit 100% její průměrné mzdy (náhrada mzdy při překážce na straně zaměstnavatele).

Co je riziková práce během těhotenství?

Rizikové práce v průběhu těhotenství jsou velmi podrobně popsány v příslušné vyhlášce. Jedná se o předpis číslo 180/2015 Sb.

V této vyhlášce jsou podrobně opsány různé typy práce/pracovních činností, které jsou zakázané pro těhotné ženy. Jen pro příklad:

 • Je zakázaná práce, při které se manipuluje s předměty nad 10 kg nebo častá manipulace s předměty nad 5 kilo (pošta, třídící linka, sklad apod.)
 • Je obecně zakázaná fyzicky náročná práce (maximální energetický výdej nad 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej maximálně 3,4 MJ)
 • Je zakázána práce v rizikovém prostředí – práce v noci, s vyšší mírou stresu či vyšší psychickou zátěží, práce s chemickými a biologickými činiteli nebo se zdroji ionizujícího záření
 • Je zakázaná práce s nuceným pracovním tempem (pásová výroba, montážní linka apod.)
 • Je zakázána práce ve výškách (nad 1,5 metu, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 metru, na šikmé ploše se sklonem nad 10 stupňů)
 • A různé další

Zákoník práce: převedení těhotné ženy na jinou práci

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost, převést těhotnou ženu na jinou práci a to především v případě:

 • Pokud se jedná o práci v noci (na žádost těhotné ženy)
 • Pokud vykonávaná práce je těhotným ženám zakázána (viz příslušná vyhláška)
 • Pokud vykonávaná práce ohrožuje těhotenství (na základě lékařského posudku)

Viz paragraf 239, Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 239

(1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. 

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí. 

(3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu.

Co když zaměstnavatel nemá jinou práci, na kterou by mohl těhotnou ženu převést?

V řadě případů se těhotné ženy setkávají s tím, že zaměstnavatel pro ně nemá jinou práci (lehčí, méně nebezpečnou, bezrizikovou, apod.).

Taková skutečnost sice z objektivních důvodů může nastat, ale není to důvodem, proč by žena měla dále zůstat na svém pracovišti, které pro ni není vhodné.

Těhotné ženy se často mohou setkat s tím, že je zaměstnavatel „nutí“ jít na rizikové těhotenství. Na to ale zaměstnavatel nemá žádné právo.

Jistě, pro zaměstnavatele je výhodným řešením, pokud žena nastoupí na rizikové těhotenství:

 • Zaměstnavatel nemusí skoro nic platit (nemocenské dávky platí dominantně stát) a nemá žádné starosti.
 • Těhotné ženě se tím ale značně sníží příjem a během těhotenství je omezena tím, že má povolené vycházky na maximálně 6 hodin denně, jako při jakékoliv jiné neschopence.

Těhotná žena, by se tedy zcela určitě neměla nechat „nutit“, aby šla na rizikové těhotenství.

Povinnost zaměstnavatele převést na jinou práci

Zákoník práce zde hovoří jasně. Zaměstnavatel má povinnost převést těhotnou ženu (v oprávněných případech) na jinou práci.

Pokud nemá k dispozici odpovídající pracovní zařazení, může těhotnou ženu převést i na úplně jinou práci, než jaká byla sjednána v pracovní smlouvě. A to i bez souhlasu těhotné ženy

Viz paragraf 41, Zákoník práce:

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

Vyrovnávací příspěvek při sníženém příjmu v těhotenství

Pokud je s převedením na jinou práci spojen i pokles přijmu, pak má těhotná žena nárok na vyrovnávací příspěvek. Pozor jen na to, že nárok na tento příplatek nevzniká u práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a u práce na DPP (dohoda o provedení práce).

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství se vyplácí za ty kalendářní dny, kdy trvalo převedení na jinou práci a snížení příjmu.

Výše vyrovnávacího příspěvku se pak určí jako rozdíl, mezi vyměřovacím základem (ke dni převedení) a průměrem dosahovaného příjmu v průběhu převedení.

 • Jinými slovy, vyrovnávací příplatek dorovná snížený příjem do výše původního (průměrného) příjmu

Co když zaměstnavatel odmítne převedení na jinou práci?

Pokud zaměstnavatel nemá jinou práci, kam by ženu mohl převést, pak se jedná o překážku na straně zaměstnavatele.

Pak je situace stejná, jako by pro vás zaměstnavatel neměl žádnou práci, kterou by vám mohl přidělit.

 • Máte nárok na 100% náhradu mzdy, po celou dobu co nebudete pracovat, z důvodu trvání této překážky na straně zaměstnavatele.

Náhrada mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele je stanovena v paragrafu 208, Zákoníku práce:

§ 208

Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).

Těhotenství a práce přesčas

U těhotných žen, je také omezena práce přesčas. V paragrafu 241 (Zákoník práce), je přesčasová práce u těhotných žen striktně zakázána.

Zatímco například u žen, které pečují o dítě do 1 roku, má zaměstnavatel zakázáno nařídit práci přes čas (ale pokud žena bude dobrovolně souhlasit, tak může přesčasovou práci vykonávat), u těhotných žen je přesčasová práce zakázána absolutně.

 • Během těhotenství, vám zaměstnavatel nesmí umožnit pracovat přesčas, ani na vaši vlastní žádost.

Těhotenství a práce v noci

Práce v noci, není během těhotenství přímo zakázána.

 • Pokud žena chce, může pracovat i v noci
 • Zaměstnavatel má pouze povinnost, pokud ho těhotná žena požádá, změnit rozložení směn tak, aby nemusela pracovat v noci.

Jinými slovy, pokud těhotná nechce pracovat v noci, tak nemusí. Pokud jí to ale vyhovuje, tak můžete pracovat i v noci.

Těhotenství a právě ve zdravotnictví

Řada pracovišť v oblasti zdravotnictví, patří mezi riziková pracoviště pro těhotné ženy. Záleží tedy na konkrétním pracovišti a pracovní náplni těhotné ženy. Viz příslušná vyhláška.

Některé profese ve zdravotnictví mohou být vykonávány i v průběhu těhotenství bez větších omezení. Jiné by těhotné ženy neměly vykonávat vůbec. Pak mohou svého zaměstnavatele požádat o převedení na jinou práci.

Těhotenství a práce v laboratoři

Rizikových pracovišť, kde může těhotná žena pracovat, je celá řada. Rizikovost by měl vyhodnotit váš lékař nebo případně i zaměstnavatel.

Práce v laboratoři bývá spojena s manipulací s chemickými nebo biologickými látkami.

 • Co přesně je pro těhotné ženy zakázáno při práci v laboratoři, je popsáno v paragrafu 5, písmena f až g, vyhlášky 180/2015 Sb.

Pracovní cesta během těhotenství

Během těhotenství vás nesmí zaměstnavatel posílat na služební/pracovní cestu mimo obvod místa vašeho pracoviště/bydliště. Může tak učinit jen s vaším souhlasem. Takže zaměstnavatel vám v těhotenství nesmí nařídit pracovní cestu.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář